1. Welkom bij degemeentevannu

Welkom bij degemeentevannu en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden“) zijn met ingang van 14 januari 2019 van toepassing op ieder gebruik van de website www.degemeentevannu.nl (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door degemeentevannu worden aangeboden en op alle overeenkomsten die degemeentevannu aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Degemeentevannu raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Degemeentevannu kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht. Desalniettemin raden wij u aan de voorwaarden regelmatig te lezen.

2. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven:

 • degemeentevannu: de onderneming die het online platform degemeentevannu.nl exploiteert en de daaraan gekoppelde extra diensten.
 • Platform: de online dienst of website waarmee/waarop gemeenten en andere overheidsorganisaties de mogelijkheid krijgen om de interne en externe arbeidsmobiliteit te verbeteren. De kern van het Platform draait om opdrachten die geplaatst worden door gemeenten en andere overheidsorganisaties en Kandidaten die daarop kunnen reageren.
 • Kandidaat: een ambtenaar op zoek naar een passende opdracht die na vrijwillige registratie toegang heeft gekregen tot het Platform. Een Kandidaat kan op het Platform een persoonlijk Profiel aanmaken.
 • Profiel: een online overzicht van de Kandidaat. Een profiel omvat onder meer werkervaring, opleiding, een persoonlijk CV, een foto van de Kandidaat, evt. een video van de Kandidaat, het vakgebied waar diegene werkzaam is en een link naar een persoonlijke website.
 • Ambtenaar: een persoon die aangesteld is om in openbare dienst werkzaam te zijn. Een ambtenaar kan een gemeenteambtenaar zijn, maar ook medewerkers bij de provincies, waterschappen, rijksoverheid, politie en defensie zijn ambtenaren. Een ambtenaar wordt altijd aangesteld door het bevoegde gezag. Dit is een overheid zoals de gemeente, de provincie of het Rijk. Ook een instituut van de overheid, zoals de politie, kan ambtenaren aanstellen.
 • Inlener:  een gemeente of andere overheidsorganisatie, die na het sluiten van een overeenkomst met degemeentevannu toegang krijgt tot het Platform om verschillende typen Opdrachten op het Platform te plaatsen, beheren en Kandidaten uit te nodigen.
 • Opdracht: een tijdelijke klus, project of hulpvraag van een Inlener die geplaatst kan worden op het Platform door de Inlener. Deze opdracht omvat o.a. een omschrijving, een functiegebied, een gekoppelde overheidsorganisatie en een contactpersoon.
 • Uitlener: de werkgever, in de vorm van een gemeente of andere overheidsorganisatie, van een Kandidaat die een opdracht via het Platform heeft gevonden en met de Inlener tot een Match is gekomen.
 • Match: het moment waarop een Kandidaat en de Inlener elkaar hebben gevonden op het Platform en willen gaan samenwerken voor een bepaalde opdracht.
 • Detacheringsovereenkomst: een overeenkomst tussen de Inlener en Uitlener waarin de invulling en voorwaarden van werkzaamheden van de Kandidaat voor een bepaalde opdracht wordt uitgewerkt.
 • Website: www.degemeentevannu.nl.
 • Gebruiker: Kandidaat of Inlener

3. Omschrijving van de dienst

 • Degemeentevannu stelt en houdt een platform, waaronder wordt begrepen de website www.degemeentevannu.nl, beschikbaar voor Kandidaten en Inleners. Op het Platform kunnen Kandidaten zich aanmelden en aanbieden om Opdrachten te doen bij collega gemeenten of andere overheidsorganisaties. Tegelijkertijd kunnen Inleners verschillende typen opdrachten plaatsen en beheren met als doel tot een Match te komen met Kandidaten.
 • Degemeentevannu heeft als doel de Kandidaat en de Inlener bij elkaar te brengen. Zodra er een Match ontstaat via het Platform zullen de Kandidaat en de Inlener de werkzaamheden verder uitwerken. Degemeentevannu is hierin geen partij.

4. Bescherming van uw privacy

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

5. Niet toegestaan gebruik van de Website

 • De inhoud van de Website, zoals Opdrachten en/of Profielen mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor commerciële doeleinden. Persoonlijk gebruik, zoals het delen van Opdrachten of Profielen in eigen kring, en/of het gebruik in nieuwsberichten is beperkt tot een maximum aantal van 10 Opdrachten of Profielen of verwijzingen hiernaar. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld het gebruik in persoonlijke web-blogs of gemeentelijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) van Inleners te verzamelen en/of Inleners te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.
 • Op de databank met Opdrachten en Profielen rust het databankrecht van degemeentevannu. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Opdrachten en/of Profielen op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Opdrachten en Profielen herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Opdrachten op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van degemeentevannu is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.
 • Tenzij degemeentevannu daarvoor toestemming heeft gegeven, is het niet toegestaan om Opdrachten op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats Opdracht’-knop.
 • Het is niet toegestaan om Opdrachten namens derden of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij degemeentevannu daarvoor toestemming heeft gegeven.

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

 • Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door degemeentevannu. Een reactie op een opdracht en eventuele vervolgberichten tussen kandidaat en de vragende gemeente worden via de servers van degemeentevannu verzonden.
 • Voor het melden van illegale en inbreuk makende Opdrachten, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van ons Contactformulier.
 • Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid van degemeentevannu, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze Gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Degemeentevannu kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere Gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:
  • degemeentevannu kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van degemeentevannu of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van het account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van Opdrachten of reacties; en/of
  • degemeentevannu kan een of meerdere Opdrachten of Profiel van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.
 • degemeentevannu kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan degemeentevannu binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid.

7. Wij geven geen garanties

 • degemeentevannu kan niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.
 • Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

8. Beperking aansprakelijkheid degemeentevannu

 • Degemeentevannu sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door
  • gebruik van de diensten van degemeentevannu;
  • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
  • onjuiste informatie op het Platform;
  • afname van diensten van derden; of
  • wijzigingen in de diensten van degemeentevannu of wijzigingen in of op de Website.
 • Degemeentevannu is geen partij in de uitwerking van de samenwerking tussen een Kandidaat en Inlener. Degemeentevannu is dan ook geen partij in de detacheringsovereenkomst die tussen een Inlener en Uitlener tot stand komt. Inleners, Uitleners en Kandidaten dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.
 • Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totale vergoeding die de Gebruiker aan degemeentevannu heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan.

9. Wijzigingen van de diensten en de Website

 • Degemeentevannu kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

10. Websites en diensten van derden

 • De Website bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Degemeentevannu heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen heeft over deze regels van websites van derden, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruik van de diensten van externe dienstverleners. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

11. Klachtenregeling

 • Klachten over de dienstverlening van degemeentevannu kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

12. Overige bepalingen

 • V.O.F. degemeentevannu is gevestigd te Woerden en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73662976.
 • Degemeentevannu kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Degemeentevannu zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van degemeentevannu gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.
 • Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door degemeentevannu zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.
 • Kennisgevingen aan degemeentevannu (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Opdrachten) kunnen worden gericht aan info@degemeentevannu.nl. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.
 • Degemeentevannu is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van degemeentevannu over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.
 • De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van degemeentevannu en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Utrecht bevoegd zijn.